MENU

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach

  ul. 11-go Listopada 89
38-300 Gorlice

   18 352 24 36

MSZE ŚWIĘTE

Nd: 7:00 | 9:00 | 11:00 | 18:00

Pn-Sb: 6:30 | 18:00

KANCELARIA

Wtorek, środa, czwartek, piątek po wieczorowej Mszy św.

W sprawach pilnych o każdej porze.

BIBLIOTEKA

Czynna w niedziele i święta po Mszach św. o godz. 9:00 i 11:00. 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

ROK LITURGICZNY

 

ROK LITURGICZNY

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.  

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

 • Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
 • Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
 • Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
 • Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
 • Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

 • Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
 • Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
 • Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
 • Inspirowaniu działalności charytatywnej.
 • Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

 W skład Rady parafialnej wchodzą trzy grupy członków:

 • Z urzędu
 • Wybierani przez parafian z poszczególnych rejonów
 • Mianowani przez Księdza Proboszcza

Z urzędu należą do Rady:

 • Proboszcz piastujący równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady
 • Delegat księży wikariuszy
 • Delegat Róż Różańcowych
 • Przedstawiciel grupy charytatywnej
 • Przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie parafii
 • Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w parafii.

Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz, uwzględniając duszpasterskie potrzeby ośrodka. Wybory dokonywane są według załączonego regulaminu wyborów. Proboszcz może mianować do Rady 6-10 osób

CZŁONKAMI RADY PARAFIALNEJ MOGĄ BYĆ:

 • praktykujący katolicy,
 • po sakramencie Bierzmowania
 • znani z nienagannych zasad moralnych.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie duszpasterskiej wynosi 3 kadencje, tzn. piętnaście lat. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc niezmiennie, mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy. W przypadku śmierci, rezygnacji, zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru ogłasza się dodatkowe wybory w rejonie, w którym dana osoba została wybrana.  

Zgodnie z kan. 5536 & 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rady i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiej w parafii. Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady. 

Przewodniczącym Rady Parafialnej jest ks. proboszcz Marek Urban.

REJONY WYBORCZE DO RADY PARAFIALNEJ

 1. ul. Wspólna i ul. Graniczna (do p. Piecuch)
 2. ul. Graniczna, ul. Leśna i ul. Zagórzańska
 3. ul. W. Pola i ul. Robotnicza
 4. ul. Sikorskiego i ul. Wyszyńskiego (górne osiedle)
 5. Osiedle Dębina, ul. Korczaka i ul. 11 Listopada
 6. ul. Ściegiennego, ul. Wyszyńskiego i ul. Michalusa
 7. ul. Chopina, ul. Biecka i ul. Kombatantów

Bardzo prosimy, aby w Kancelarii Parafialnej zgłaszać kandydatów z poszczególnych okręgów
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego 2023 roku.

UDOSTĘPNIJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 
cropped-obraz-mbnp-1.jpg

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską…

VIDEO

 

VIDEO

 

AUDIO

 

AUDIO

 

TWITTER

 

FACEBOOK

 

WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

RADIO WATYKAŃSKIE

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

DIECEZJA RZESZOWSKA

RADIO WATYKAŃSKIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

YOUTUBE

KSM GORLICE GLINIK

FACEBOOK

@diecezjarzeszowska